1. Společnost Prim Okulist s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 829/10, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 242 19 479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 189812 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:
  – jméno
  – příjmení
  – e-mailová adresa
  – telefonní číslo
  Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi Vámi a společností.
 2. Veškeré tyto osobní údaje budou společností Prim Okulist s.r.o. zpracovávány po dobu 1 měsíce, poté budou společností zlikvidovány, pokud nedojde mezi Vámi a společností k uzavření smlouvy.
 3. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.